Home Photo galleries


The opening
(Отворањето)

Decorating the flag
(Китење на бајракот)

Bottle for inviting
(Карта за зовење)

Going after the bride
(Тргнување по невестата)

The Bride's dance
(Невестинското оро)

Golden wedding
(Златна свадба)
Galichnik Wedding nowadays, represents a ceremony of old rituals, preserved as they once were held, and organized as a cultural and tourist manifestation. The rituals, played as their former originals, describe the history of the people in Galichnik, starting from the ancient times (the ritual "Inviting the dead"), till the modern ages (the ritual "Firing the gun"). However, most of the rituals during the centuries, disappeared, some completely, some replaced by new. Also some of the former rituals can not be held on the days of Galichnik Wedding because they require longer period to organize or last longer.
In the past, most of the weddings were held around St. Peter's Day, when sometimes happened over 50 couples to get married in a single day. The reason for everybody marrying in a period of several day is the return of the men who were working abroad in the foreign countries. They usually arrived few days before St. Peter's Day, got married and left their loved ones not longer than a month later, again.
 
Деновиве Галичка Свадба претставува церемонија на стари обичаи, зачувани како што некогаш се изведувале и организирани во вид на културна и туристичка манифестација. Обичаите, изведени како нивните оригинали, ја опишуваат историјата на луѓето од Галичник, почнувајќи од античко време (обичајот „Канење на мртвите“), до модерното доба (ритуалот „Фрлање на пушка“). Но, повеќето од обичаите низ вековите исчезнале, некои целосно, некои заменети со други. Истотака голем дел од некогашните обичаи не можат да се изведат за време на Галичка Свадба затоа што е потребен подолг период за организирање, а и нивното изведување трае предолго.
Порано, најголем дел од свадбите биле организирани околу Петровден, кога се случувало и повеќе од 50 двојки да се венчаат во ист ден. Причината за одржување на толку венчавки во само во интервал од неколку дена, лежи во враќањето на мажите од печалба. Обично доаѓале неколку денови пред Петровден, правеле свадба, и повторно, не повеќе од еден месец подоцна, ги напуштале своите сакани.